Securitate si sanatate in munca (SSM)

SC LUK EXPERT CONSULTING SRL va ofera urmatoarele servicii pentru respectarea prevederilor Legii 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare ale legii, prin incheierea unui contract de prestari servicii:
– Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
– Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
– Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
– Propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
– Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, stabilite prin fisa postului;
– Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
– Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
– Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui, cat si evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
– Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea timpului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
– Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
– Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
– Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
– Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
– Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
– Informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
– Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute in Hotararile Guvernului, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
– Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie facuta de persoane competente, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentului de munca;
– Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
– Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006;
– Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
– Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
– Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprinderi si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d din lege;
– Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
– Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, seviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coodonarii masurilor de prevenire si protectie;
– Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
– Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
– Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
– Intocmirea uni necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;
– Suport pentru identificarea riscurilor conform HG 355/2006 la angajarea personalului si la efectuarea controlului medical periodic.
De asemnea, societatea noastra va ofera urmatoarele servicii si produse:
– intocmire planuri de evacuare afisabile si planse de organizare a apararii impotriva incendiilor:
– materiale auxiliare SSM
– truse sanitare de prim ajutor
– indicatoare de avertizare (autocolante)
– autorizari interne d.p.d.v. SSM