HG 1022/2002
24/07/2015
NAPO LA BIROU
24/07/2015
Show all

HG 1146/2006

 HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al
art. 51
alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănăt
ăţii în munca nr. 319/2006
,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru asigurarea
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care utilizează
la locul de munca
echipamente de munca, definite potrivit art. 2.
(2) Prevederile
Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
se
completează cu prevederile specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
ART. 2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificatie:
a) echipament de munca
orice masina, aparat, unealta sau instalatie
folosită la locul de munca;
b) utilizarea echipamentului de munca
orice activitate
referitoare la
echipamentul de munca, cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea,
transportul, repararea, modificarea, întreţinerea, inclusiv curatarea lui;
c) zona periculoasa
orice zona din interiorul şi/sau din jurul
echipamentului
de munca în care prezenta unui lucrator expus îl supune pe acesta
unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa;
d) lucrator expus
orice lucrator aflat integral sau parţial într
o zona
periculoasa;
e) operator
lucrătorul/lucrătorii însărcinat/în
sărcinaţi cu utilizarea
echipamentului de munca.
CAP. II
Obligaţiile angajatorului
SECŢIUNEA 1
Obligaţii generale. Reguli referitoare la echipamentele de munca
ART. 3
(1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca
echipamentul
de munca pus la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi sa
corespundă lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop şi sa poată fi
utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea
lor.
(2)
La alegerea echipamentelor de munca pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor, angajatorul este obligat sa acorde o atentie deosebita
tuturor condiţiilor de munca, caracteristicilor specifice acestora, precum şi
riscurilor existente, în speci
al la locurile de munca din cadrul întreprinderii
şi/sau unităţii, şi/sau riscurilor care sunt susceptibile sa apara la utilizarea
echipamentelor de munca.
(3) În situaţia în care nu este posibil sa se asigure ca echipamentele de
munca sunt utilizate f
ără niciun risc pentru sănătatea şi securitatea
lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia măsuri corespunzătoare pentru
reducerea riscurilor.
ART. 4
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat sa
procure şi/sau sa uti
lizeze:
a) echipamente de munca puse pentru prima data la dispoziţia lucrătorilor din
întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinta, după data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, care îndeplinesc:
(i) prevederile tuturor reglementă
rilor tehnice romane care transpun
legislaţia comunitara aplicabilă;
(ii) cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplica
sau se aplica parţial reglementări tehnice romane care transpun legislaţia
comunitara;
b) echipamente
de munca puse pentru prima data la dispoziţia lucrătorilor din
întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinta, care îndeplinesc cerinţele minime
prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu pana la data de 31 decembrie 2006.
(2) Angajatorul este obligat sa ia
măsurile necesare pentru ca, pe toată
durata utilizării lor, echipamentele de munca sa fie menţinute, printr
o
întreţinere adecvată, la un nivel tehnic care sa respecte, după caz, prevederile
alin. (1) lit. a) sau b).
(3) Ministerul Muncii, Solidarită
ţii Sociale şi Familiei stabileşte, după
consultarea partenerilor sociali şi luând în considerare legislaţia şi/sau
practicile naţionale, modalităţile care sa permită realizarea unui nivel de
securitate corespunzător obiectivelor prevăzute în anexa nr. 2.
SECŢIUNEA a 2
a
Verificarea echipamentelor de munca
ART. 5
(1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele
de munca a căror securitate depinde de condiţiile de instalare sa fie supuse unei
verificări iniţiale,
după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi
unei verificări după fiecare montare într
un loc de munca nou sau pe un nou
amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia
şi/sau cu practicile naţionale, în scopul as
igurării unei instalări corecte şi a
bunei funcţionari a acestor echipamente de munca.
(2) Pentru a garanta ca cerinţele de securitate şi de sănătate sunt
respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp, angajatorul
este obligat sa
ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt
supuse unor influente ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea
unor situaţii periculoase, sa facă obiectul:
a) unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încerc
ări periodice
efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu
practicile naţionale;
b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în
conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, de fiecare data c
ând
s
au produs evenimente excepţionale susceptibile sa aibă consecinţe dăunătoare
asupra securităţii echipamentului de munca, cum ar fi modificări ale procesului
de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.
(3) Rezultate
le verificărilor trebuie sa fie înregistrate şi puse la
dispoziţie Inspecţiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie păstrate pe o