HG1028/2006
24/07/2015
HG 1022/2002
24/07/2015
Show all

HG 1048/2006

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

 

CAP. I
Dispoziţii
generale
ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul
individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de munca.
ART. 2
Prevederile
Legii securităţii şi sănătăţii în
munca nr. 319/2006
se aplica în
totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor
mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
ART. 3
(1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de p
rotecţie se
înţelege orice echipament destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrator pentru a
l
proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de munca, precum şi orice element
suplimentar
sau accesoriu proiectat în acest scop.
(2) Sunt excluse din definitia cuprinsă la alin. (1):
a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în
mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
b) ec
hipamentul folosit de serviciile de urgenta şi salvare;
c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armata, poliţie
ori de alte instituţii de ordine publica;
d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rut
ier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;
g) dispozitivele purtabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi
factorilor nocivi.
ART. 4
Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat
atunci când riscurile
nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie
colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.
CAP. II
Obligaţiile angajatorilor
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 5
(1) Echipamentul individual de protecţie trebuie sa respecte prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 115/2004
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de
securitate ale echipamentelor indivi
duale de protecţie şi a condiţiilor pentru
introducerea lor pe piata, cu modificările ulterioare.
(2) Orice echipament individual de protecţie trebuie sa îndeplinească
următoarele condiţii:
a) sa fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără s
a conducă el însuşi
la un risc mărit;
b) sa corespundă condiţiilor existente la locul de munca;
c) sa ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii
lucrătorului;
d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după toa
te
ajustarile necesare.
ART. 6
În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultană a
mai multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie sa
fie compatibile şi sa isi păstreze eficacitatea în raport cu r
iscul/riscurile
respectiv/respective.
ART. 7
Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special
durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecventa
expunerii la risc, caracteristicile postului de
lucru al fiecărui lucrator şi de
performanta echipamentului individual de protecţie.
ART. 8
(1) Echipamentul individual de protecţie este, în principiu, destinat
purtării de către o singura persoana.
(2) Dacă împrejurările impun purtarea echip
amentului individual de protecţie
de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca
aceasta utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problema de sănătate
sau de igiena.
ART. 9
În cadrul întreprinderii şi/sa
u unităţii trebuie sa se furnizeze şi sa fie
disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de
protecţie impus în conformitate cu art. 5 şi 6.
ART. 10
(1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajato
r,
care asigura buna sa funcţionare şi o stare de igiena satisfăcătoare prin
intermediul întreţinerii, repararii şi inlocuirilor necesare.
(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili
dispoziţii pe baza cărora sa se impună ca
lucrătorul sa contribuie la costul unui
anumit echipament individual de protecţie, în situaţiile în care utilizarea
echipamentului nu este exclusiv pentru locul de munca.
ART. 11
Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile impotriv
a cărora
îl protejeaza purtarea echipamentului individual de protecţie.
ART. 12
Angajatorul asigura instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează
antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.
ART. 13
(1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile
specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia
împrejurărilor specifice şi excepţionale.
(2) Instrucţiunile trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor.
SECŢIUNEA a 2
a
Evaluarea echipamentului individual de protecţie
ART. 14