HG 1048/2006
24/07/2015
HG 1146/2006
24/07/2015
Show all

HG 1022/2002

HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din
Constituţia României şi ale
art. 34
alin. (2) din Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformitatii produselor,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Prezenta hotărâre se aplica produselor nea
limentare noi, folosite sau
reconditionate şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia mediului, nereglementate prin acte normative
specifice referitoare la condiţiile de introducere pe piata a produselor,
resp
ectiv a serviciilor.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica produselor furnizate ca
antichitati sau ca obiecte muzeistice.
(3) În sensul prezentei hotărâri, prin introducere pe piata se înţelege
acţiunea de a face disponibil contra cost sa
u gratuit un produs nealimentar nou,
folosit sau reconditionat ori serviciu, în vederea distribuirii, utilizării,
respectiv prestării.
(4) Persoana responsabilă cu introducerea pe piata a produselor este
producătorul, reprezentantul autorizat al acestu
ia, importatorul sau orice
persoana fizica ori juridică, după caz.
ART. 2
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau
reconditionate şi a serviciilor numai în condiţiile în care acestea nu pun în
pericol viata, sănă
tatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.
ART. 3
(1) Pentru produsele nealimentare noi şi serviciile prevăzute la art. 2 alin.
(1) producătorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentanţii
autorizaţi ai acestora, persoane juridice
cu sediul în România, trebuie sa
asigure, sa garanteze şi sa declare ca acestea nu periclitează viata, sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia mediului, în situaţia în care sunt instalate,
utilizate, întreţinute sau prestate, după caz, conform destinaţi
ei şi
documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotărâri.
(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii
autorizaţi ai acestora nu au sediul în România, obligaţia prevăzută la alin. (1)
revine importatorului.
(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau reconditionate, prevăzute la
art. 2, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine persoanei responsabile cu
introducerea pe piata.
ART. 4
(1) Se considera ca sunt respectate cerinţele referitoare la pro
tecţia
vieţii, sănătăţii, securităţii muncii şi protecţiei mediului şi se admit
introducerea pe piata a produselor nealimentare noi şi prestarea serviciilor
numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe propria
răspundere de către pro
ducător, respectiv de prestatorul de servicii, ori de
reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu sediul în România.
(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii
autorizaţi ai acestora nu au sediul în România, ob
ligaţiile prevăzute la alin.
(1) revin importatorului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaraţia de
conformitate şi se admite introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul
european de conformitate CE prevăzut în a
nexa nr. 3 la
Legea nr. 608/2001
,
realizate de un producător dintr
un stat membru al Uniunii Europene.
ART. 5
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare folosite sau
reconditionate numai dacă sunt înso
ţite de declaraţia de conformitate întocmită
pe propria răspundere de către persoana responsabilă cu introducerea pe piata a
acestora.
ART. 6
(1) Declaraţia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile
produsului sau serviciului, du
pă caz, prin respectarea cărora se asigura
securitatea vieţii, sănătăţii, muncii şi protecţia mediului.
(2) Documentele normative prevăzute la alin. (1) pot fi standarde,
specificaţii tehnice şi/sau coduri de buna practica.
(3) La solicitarea organ
elor de control documentele normative se prezintă în
termen de 72 de ore de la solicitare, traduse în limba romana dacă este cazul.
(4) Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre şi se re
dactează în limba romana.
ART. 7
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la
100.000.000 lei şi interzicerea introducerii pe piata a produselor
nealimentare
noi, folosite sau reconditionate ori interzicerea prestării serviciilor
necorespunzătoare, după caz;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 6, referitoare la obligaţia
ca produsele sau prestarea serviciilor sa fie însoţite de de
claraţia de
conformitate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea
introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate
sau prestării serviciilor pana la o data stabilită de organul de control împreună
cu
persoana responsabilă cu introducerea pe piata, pentru eliminarea
neconformitatii.
(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al c
ontravenţiilor,
aprobată cu modificări prin
Legea nr. 180/2002
.
ART. 8
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
organele specializate ale administraţiei publice care au atribuţii de contr
ol cu
privire la introducerea pe piata a produselor şi prestarea serviciilor, în
condiţiile legii.
ART. 9
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga
Hotărârea
Guvernului nr. 168/1997
privind regimul p
roduselor şi serviciilor care pot pune
în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului
înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8
mai 1997.
PRIM
MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
–––––
Ministrul industriei
şi resurselor,